Make your own free website on Tripod.com
Welcome to Thai information Center

การพูด

Editor Talk . . .        เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในด้านภาษาไทยแก่ผู้สนใจ  โดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ
ประกอบกับการนำเสนอในรูปแบบใหม่ประกอบกับภาษาอังกฤษ   ซึ่งจะทำให้เกิดความโดดเด่น
และเรียนรู้การใช้ภาษาได้ง่ายขึ้น

       อนึ่ง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าชมไม่มากก็น้อย . . .

                                                                                      ผู้จัดทำ
©Copy Right

คำพ้อง
คำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ
คำไทยที่มาจากภาษาอื่น
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
อักษรไทย
ลิงค์ไปยังเว็บบอร์ด